ΟΡΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το τεχνικό μας τμήμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Η παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πως συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας μας και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

Προσωπικά δεδομένα πελατών που συλλέγονται και γιατί

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας, ζητάμε προσωπικές πληροφορίες, μόνο όταν πραγματικά τις χρειαζόμαστε, και αυτό για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την πλέον ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα εξής: το ονοματεπώνυμο, την θέση/ρόλο, το email, το τηλέφωνο και την διεύθυνση εργασίας των ατόμων επικοινωνίας, όπως και των νόμιμων εκπροσώπων από τα εκάστοτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συλλογή των ως άνω δεδομένων γίνεται πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, πάντα με τη γνώση και τη συγκατάθεσή σας. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε κάθε στιγμή γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα και εντός ποιού πλαισίου θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται στο εσωτερικό σύστημα διαχείρισης επαφών μας, στο οποίο έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι μόνιμοι συνεργάτες της εταιρίας. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους εξής στόχους:

  • Επικοινωνία με τον υπεύθυνο έργου κατά την εκτέλεση του έργου που μας έχει ανατεθεί
  • Καταγραφή του νόμιμου εκπροσώπου στην σύμβαση έργου που συνάπτουμε
  • Έκδοση τιμολογίων για την εργασία

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα στοιχεία πελατών είναι η XrysNik Creations.

Προσωπικά δεδομένα τρίτων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση ενός έργου

Κατά την εκτέλεση ενός έργου ενδέχεται να περιέλθουν στην κατοχή του RadioGND προσωπικά δεδομένα τρίτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας (π.χ. οι φωτογραφίες και τα σύντομα βιογραφικά συντελεστών της εταιρίας για την οποία κατασκευάζεται το website).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στo RadioGND από τον πελάτη για την εκτέλεση του έργου, δίνονται με τη ρητή συγκατάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, που είναι ο πελάτης, στo RadioGND που είναι ο εκτελών την επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να έχει λάβει την σχετική συγκατάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων πριν τα μεταφέρει στo RadioGND, όπως και να έχει ενημερώσει κατάλληλα το υποκείμενο σχετικά με τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε κάθε σύμβαση έργου που υπογράφουμε, ορίζονται ρητά οι παραπάνω ρόλοι και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποθηκεύονται σε web server μας

Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting). Προσφέρουμε φιλοξενία στις περισσότερες ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε, αλλά επίσης παρέχουμε φιλοξενία και σε ιστοσελίδες που έχουν κατασκευαστεί από τρίτους.

Σε αυτές τις ιστοσελίδες δυνητικά αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. τα στοιχεία πελατών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος). Το ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε κάθε σελίδα και ποιες επεξεργασίες γίνονται, διαφέρει σε κάθε σελίδα που φιλοξενούμε και ορίζεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της κάθε σελίδας.

Στις ιστοσελίδες που φιλοξενούμε, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. To RadioGND έχει ρόλο εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η κύρια επεξεργασία που εκτελείται από την one more site είναι η αποθήκευση των δεδομένων σε server δικής μας ευθύνης. Τυχόν συμπληρωματικές επεξεργασίες εκτελούνται μόνο κατόπιν ρητής γραπτής εντολής του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Στη σύμβαση φιλοξενίας που υπογράφουμε αναφέρονται αναλυτικά οι όροι σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποίοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, συνεργαζόμαστε συχνά με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (φωτογράφηση, κειμενογραφή, στρατηγική επικοινωνίας, διαχείριση συστημάτων κλπ).

Κατά την εκτέλεση του δικού τους έργου, ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει από τους εξωτερικούς συνεργάτες επεξεργασία κάποιων από τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες που επιλέγονται από την one more site είναι επίσης σύννομοι με τις επιταγές του GDPR και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων . Στις μεταξύ μας συμβάσεις έργου ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό τoυ RadioGND ή του τελικού πελάτη, και δεσμεύονται από τους ίδιους όρους όπως και η δική μας εταιρία.

Σε κάθε έργο, γνωστοποιούμε γραπτώς στον πελάτη ποιοί συνεργάτες θα συνεργαστούν στο έργο, ώστε να γνωρίζει την επεξεργασία που θα εκτελέσει ο καθένας σύμφωνα με τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν.

Που αποστέλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, ενδέχεται οι πληροφορίες που συλλέγουμε να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία σε χώρες μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτες χώρες, θα εφαρμόσουμε τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και χρησιμοποιηθεί, σε συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις τήρησης των δεδομένων για ένα ελάχιστο και απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας. Διαγράφουμε τα δεδομένα σας, μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς.

Σημειώνουμε πως για συγκεκριμένες χρήσεις, υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που προκύπτουν από το Αστικό, Φορολογικό, Οικονομικό Δίκαιο κλπ σχετικά με τον υποχρεωτικό χρόνο διατήρησης των δεδομένων και δεν επιτρέπεται η διαγραφή τους όσο διαρκεί η νόμιμη υποχρέωση.

Σε περίπτωση που πρόκειται να ασκήσετε οποιαδήποτε των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το radiogroupnewdream@gmail.com ή στα στοιχεία της εταιρίας που αναγράφονται παρακάτω για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Eφαρμόζoυμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί, χρησιμοποιεί κ.λπ. ώστε να τα προστατεύσει, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, χωρίς άδεια διάδοση σε μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα.

Για να διασφαλίσουμε την ορθή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε, μεριμνούμε για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία μας (web servers, τοπικοί υπολογιστές, κινητές συσκευές, εργαλεία καταγραφής και διαχείρισης).

Το εργαλείο εσωτερικής διαχείρισης επαφών είναι προσβάσιμο μόνο μέσω του τοπικού δικτύου της εταιρίας και διαθέσιμο μόνο στους διαπιστευμένους χρήστες.

Εφαρμόζουμε ορθές πρακτικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών για όλα τα συστήματα που συντηρούμε εσωτερικά, ενώ μεριμνούμε, ώστε όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ή hardware (οι προστιθέντες της εταιρίας) να προσφέρουν ένα αντίστοιχο επίπεδο συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Για την ασφάλεια συστημάτων, φροντίζουμε να κάνουμε έγκαιρα τις απαραίτητες αναβαθμίσεις σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, λογισμικού και υλισμικού. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για την μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δημιουργούμε ισχυρά και ασφαλή passwords για τους λογαριασμούς χρηστών και διαχειριστή, τα οποία φυλάσσονται με ασφάλεια σε ειδικό σύστημα με διαβαθμισμένη πρόσβαση.

Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης) στις φόρμες εγγραφής ή παραγγελίας μας, κρυπτογραφούμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer).

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρίας λαμβάνουν συνεχιζόμενη επιμόρφωση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων με στόχο τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και την χρήση βέλτιστων πρακτικών κατά την καθημερινή άσκηση της εργασίας μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρίας λαμβάνουν συνεχιζόμενη επιμόρφωση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων με στόχο τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και την χρήση βέλτιστων πρακτικών κατά την καθημερινή άσκηση της εργασίας μας.

Στην περίπτωση που ένα άτομο επιχειρήσει να αποκτήσει χωρίς άδεια πρόσβαση στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας μας, τότε διατηρούμε τη διεύθυνση IP του στα αρχεία καταγραφής μας. Καθώς η ενέργειά του δεν είναι σύννομη, διατηρούμε το δικαίωμα της αποθήκευσης και επεξεργασίας του ως άνω δεδομένου καταγραφής ασφαλείας.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς.
  • Δικαίωμα άρνησης κάθε επεξεργασίας δεδομένων.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη εταιρεία.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (www.dpa.gr, τηλ. 210 6475600, fax 210 6475628, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (email contact@dpa.gr) εάν θεωρείτε πως έχουμε υποπέσει σε κάποια παράβαση μετά από την υποβολή παραπόνου στον υπεύθυνο επεξεργασίας μας. Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας στην επεξεργασία των σε εμάς και επιθυμείτε αργότερα να την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας σε συμμόρφωση προς τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Πολιτική χρήσης Cookies

Όπως και οι περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να καταγράψει αυτόματα δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, με σκοπό να αποκτήσουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επισκεπτών της.

Google Analytics

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Google Analytics που είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις ανάλυσης δεδομένων, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αλλά και με ποιούς τρόπους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν δεδομένα όπως τον χρόνο τον οποίο αναλώνετε στην παρούσα ιστοσελίδα και τις υποσελίδες που επισκέπτεστε, με στόχο να συνεχίσουμε να παράγουμε το αντίστοιχο ελκυστικό περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα πολική απορρήτου δίχως ειδοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να είστε ενήμεροι για το πώς δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

Στοιχεία εταιρίας – Επικοινωνία

Radio Group New Dream

Νικολάου Πλαστήρα 4 Πέρα,α

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα χρήστη και τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο radiogroupnewdream@gmail.com

Θα σεβαστούμε το αίτημά σας και θα το διεκπεραιώσουμε το συντομότερο δυνατό.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ Νο1 WEB RADIO ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Radio Group New Dream